กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพิชญ์สินี ปิยะกาญจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางทองมา สุวรรณเลิศ
ครู คศ.2

นางสาวอภิญญา ประสมศรี
ครู คศ.2

นางสาววรรณิศา ลีละมาศ
ครูผู้ช่วย

พรพิมล รุ่งเรือง

นายวงศกร ปานนาค

peter miller

maureen nyambura maragua

นางสาวอังคณา ทรัพย์สมบัติ