ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายโพชฌง เสืออบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :