คณะผู้บริหาร

นายโพชฌง เสืออบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุภาพร เกิดพุ่ม
ครู คศ.4

นายชำนาญ ลิ้มบุญลือเขต
ครู คศ.3

นางชุติมา ชมชื่น
ครู คศ.3

นายทะนง ผิวนิ่ม
ครู คศ.3