กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายณัฐพล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวปุชรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตนา แพละออ
ครูผู้ช่วย

นายภาสกร รวดเร็ว
ครูผู้ช่วย