กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวัฒนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาววราภรณ์
ครู คศ.3

นางสาวอรทัย เสนาธรรม
ครู คศ.3

นางสาวศิริวรรษ ตรีเพ็ชร์
ครู คศ.2

นางปัญวัลย์
ครู คศ.2

นางนิติมา พวงทอง
ครู คศ.3

นายสรยุทธ สนธิ
ครู คศ.3