กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอำไพวรรณ ตัณตินิมิตรกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางชุติมา ชมชื่น
ครู คศ.3

นายณัฐรัฐ
ครูผู้ช่วย