พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย ..

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม มาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ สมบูรณ์มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม
3. จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนา ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. พัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
6. ส่งเสริมทักษะความสามารถด้านอาชีพตามความถนัด และความต้องการของนักเรียน
7. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
10. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองชุมชน และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
11. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ป้าประสงค์ (Goals)

1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ และบูรณาการความรู้สู่งานอาชีพ ตามความถนัด และ ความต้องการของนักเรียน
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่งคนดีมีความสุข มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล
3. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ เอื้อต่อ การพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
4. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู และนักเรียนใช้ใน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. โรงเรียนมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
6. นักเรียนมีทักษะความสามารถด้านอาชีพ
7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมน า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวิต
8. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและยั่งยืน
10. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
11. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ