วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา..

วิสัยทัศน์(Vision)

ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกุยบุรีวิทยาบริหารจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นคุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ และการ บูรณา การความรู้สู่งานอาชีพ ตามความถนัดและความต้องการของนักเรียน