กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจรรยา คีรีนิล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพัชรี ค้ำจิต
ครู คศ.4

นางบุปผา สิริวัฒน์สุนทร
ครู คศ.3

นางสุมณฑา พูลผล
ครู คศ.3

นายสาวิตร ตัณฑวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวจุฑารัตน์ นุ่นนุ่ม
ครู คศ.2